Milí rodi?e, p?edškolní v?k je jednou z nejd?ležit?jších etap ve vývoji dít?te. V tomto období dít? poprvé opouští bezpe?né rodinné zázemí a vstupuje do d?tského kolektivu. V n?m si osvojuje mnohé návyky, dovednosti, postoje a vlastnosti, které si s sebou ponese do dalšího života. V??íme, že ?as prožitý v MŠ bude pro Vaše d?ti radostnou zkušeností a d?ležitým vkladem do života.

Vzd?lávání v MŠ probíhá ve t?ech t?ídách

Vzd?lávání d?tí rozvíjíme p?irozenou cestou pomocí prožitk?, hry, praktických zkušeností a experiment?. Uskute??uje se ve všech ?innostech a situacích, které se v pr?b?hu dne v MŠ vyskytnou.
 • motyl

  Motýlková

  Jaro, léto, podzim, zima, s Motýlky ve t?íd? je vždy
  prima.

  Více informací...

  Motýlková

 • jahoda

  Jah?dková

  Jaro, léto, podzim, zima, s Jah?dkami ve t?íd? je vždy prima.

  Více informací...

  Jah?dková

 • muchomurka

  P?edškolní

  Neotvíráme d?tem dve?e, ale pomáháme jim najít ten správný klí?, aby si je otev?ely samy.

  Více informací...

  P?edškolní

Naše cíle

Rozvíjet každé dít? jako jedine?nou osobnost po fyzické, psychické i sociální stránce a vést ho tak, aby na konci p?edškolního období bylo samostatnou osobností schopnou zvládat nároky života a cítilo pot?ebu dalšího rozvoje a vzd?lávání.

Co d?tem nabízíme?

 • uspokojování základních biologických pot?eb
 • individuální p?ístup k d?tem
 • v?kov? smíšené t?ídy a t?ídu nejmladších d?tí od 2 let
 • nadstandardní aktivity
 • prost?edí pohody, spokojenosti a vzájemné spolupráce