Provoz MŠ

Pondělí - pátek: celodenní provoz 6.15 - 16.00 hod.

 • děti přicházejí do MŠ 6.15 - 8.00 hod.
 • děti odcházejí z MŠ - po obědě 12.15 - 12.30 hod
                                   - po spaní  14.20 - 16.00 hod.
Pedagogičtí pracovníci odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají.

JE NUTNÉ, ABY SI RODIČE SVÉ DĚTI VYZVEDÁVALI VČAS

 

Režim dne

 • 6:15 - 8:00 - příchod do MŠ

                  - přivítání, rozhovor s dítětem
                  - nabídnutí činností učitelkou,
                  - spontánní hra, individuální péče

 •  8:00 - 8:45 - tělovýchovná chvilka, hygiena, svačina
 •  8:45 - 9:30 - dopolední blok činností dle TVP
 •  9:30 - 11:30 - osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku (popř. jiná náhradní činnost)
 • 11:30 - 12:00 - hygiena, oběd
 • 12:00 - 12:30 - hygiena, četba před odpoledním odpočinkem
 • 12:30 - 14:00 - odpolední odpočinek
 • 14:00 - 14:30 - hygiena, svačina
 • 14:30 - 16:00 - odpolední zájmové činnosti


Odvádění dětí

Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření, které zákonní zástupci dítěte vyplní na začátku školního roku.

 • platnost je jeden školní rok
 • během roku lze doplňovat

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

 • OSOBNĚ - na tentýž den nejpozději do 7:30 hod. učiteli ve třídě
 • ELEKTRONICKY - na tentýž den nejpozději do 7:30 hod., na následující dny kdykoliv v průběhu dne
 • TELEFONICKY na tentýž den nejpozději do 7:30 hod., na následující dny kdykoliv v průběhu dne
Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé.Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování řádu školy.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Organizační informace

Žádáme rodiče:

• Nedávejte dětem do MŠ cenné věci /prstýnky, řetízky, peníze, nezajištěné náušnice,.../ z důvodu bezpečnosti dětí, ale i možné ztráty cenností. Za jejich ztrátu nemůžeme ručit.

• Nedoporučujeme ani nošení hraček do MŠ /netýká se malých dětí, které se na školku adaptují/.

• Na oslavy svátků a narozenin nedávejte dětem tvrdé bonbóny /pouze želatinové/.

• Dodržujte a nepřekračujte pracovní dobu MŠ, voďte děti do školky zdravé a předávejte je osobně pedagogickým pracovníkům v jednotlivých třídách.

• Při obědě prosím nevstupujte do tříd, dejte dětem čas na jídlo i následné vyčištění zubů, učitel/ka Vám dítě předá.

• Sledujte všechny informace na nástěnkách v šatnách a ve vestibulu či na webových stránkách školky.

• Hlaste ve třídách veškeré změny - např. telefonního čísla, zaměstnavatele atd.

• Dodržujte termíny placení stravného a úplaty za vzdělávání.

• Dbejte na přiměřené oblečení dětí dle ročního období /pláštěnka, holínky, šála, rukavice,...v letním období pokrývka hlavy apod./

• Nevoďte do prostor mateřské školy žádná zvířata.

• Vzniklé problémy ve třídě řešte s učiteli, případně s vedoucí učitelkou ihned.

• Stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávejte u vedoucí učitelky MŠ, která je vyřídí či postoupí dalšímu řešení. Na chodbě ve vestibulu hlavní budovy MŠ je možné využít i schránky důvěry.

• Přezouvání! Rodiče mají možnost mít u svého dítěte v šatně vlastní návleky či přezůvky.

• „Školní vzdělávací program" a „Třídní vzdělávací programy" jsou k nahlédnutí ve třídách.


Co potřebují děti v MŠ

• přezůvky označené jménem/ ne zavazovací, ne pantofle/

• hřebínek / s dírkou v rukojeti na zavěšení/

• kartáček na zuby 

• pyžamo / podepsané/

• pláštěnka /podepsaná, ne deštník/

• náhradní oblečení pro mokré příhody / do šatní skřínky/