Chyba
  • XML Parsing Error at 1:112. Error 9: Invalid character

P?ijmn d?t do mate?sk koly na nsledujc koln rok probh v souladu s rozhodnutm z?izovatele, zpravidla v pr?b?hu kv?tna danho roku na zklad? vyhlenho zpisu.

  • ?editel stanovuje msto, termn a dobu pro podn dosti o p?ijet d?t k p?edkolnmu vzd?lvn pro nsledujc koln rok a informuje ve?ejnost prost?ednictvm plakt? v M a na vv?sce M, v Prose?skm zpravodaji a webovch strnkch M.
  • Zkonn zstupci si p?ihlku v dob? zpisu bu? vyzvednou v M, nebo vytisknou znaich webovch strnek a vypln?nou i s daji od d?tsk lka?ky ji odevzdaj do M. Je t?eba uvst veker daje o dt?ti, zvlt? pokud je t?eba vytvo?it p?edpoklady pro integraci (zajit?n asistenta)

Kritria pro p?ijmn d?t k p?edkolnmu vzd?lvn vmate?sk kole

?editel Z a M Prose? stanov tatoKRITRIA, podle kterch bude postupovat p?i rozhodovn o p?ijet dt?te k p?edkolnmu vzd?lvn v mate?sk kole v p?padech, kdy po?et dost podanch zkonnmi zstupci d?t o p?ijet p?ekro? stanovenou kapacitu maximlnho po?tu d?t pro mate?skou kolu.

P?edkoln za?zen mohou p?ijmout pouze dt?, kter se podrobilo stanovenm pravidelnm o?kovnm, m doklad, e je proti nkaze imunn nebo se nem?e o?kovn podrobit pro trvalou kontraindikaci (50 zkona ?.258/2000 Sb.)