Zápis do MŠ

Přijímání dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele, zpravidla v průběhu května daného roku na základě vyhlášeného zápisu.

  • Ředitel stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a informuje veřejnost prostřednictvím plakátů v MŠ a na vývěsce MÚ, v Prosečském zpravodaji a webových stránkách MŠ.
  • Zákonní zástupci si přihlášku v době zápisu buď vyzvednou v MŠ, nebo vytisknou z našich webových stránek a vyplněnou i s údaji od dětské lékařky ji odevzdají do MŠ. Je třeba uvést veškeré údaje o dítěti, zvláště pokud je třeba vytvořit předpoklady pro integraci (zajištění asistenta)

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Ředitel ZŠ a MŠ Proseč stanoví tato KRITÉRIA, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č.258/2000 Sb.)