Chyba
  • XML Parsing Error at 1:322. Error 9: Invalid character

Mate?sk kola v Prose?i byla z?zena v soukromm dom? ke dni 1. 9. 1939 jako M obce Prose?. Sprvcem M byl ?dc u?itel obecn koly Jaroslav Josef, u?itelkou M Augusta tefkov, kter zde p?sobilaest let. Za?zen a hra?ky v?novaly r?zn spolky, koly (Vysok Mto, Choce?, Lue) i soukrom osoby. Byla otev?ena jedna t?da, po?et d?t v kronice nen uveden. Ve koln kronice nen ani dn zmnka o ?innosti M b?hem II. sv?tov vlky, pouze, e se po?et d?t pohyboval mezi 20-25.

?dn zpisy vedeny od kolnho roku 1945/46

Z nich vyplv, e tento koln rok byl zahjen v tto budov?. MNV zde v roce 1945 pronajaldv? mstnosti, kde byla p?vodn? vrobna a ru?n vyvn firmy B. Polka. Jako t?da byla vyuita jedna mstnost. Od 1. 5.1946 se uvyu?ovalo ve dvou t?dch, d?ti byly rozd?len nastaramlad. kolku navt?vovalo 50-60 d?t.

Ob?d nebyl vdy samoz?ejmost

Zpo?tku byla kolkabez polednho stravovn, postupn? bylo zavedeno stravovn ?ste?n. Zdar? amezinrodnch d?tskch fond? va?ila jedna u?itelka nap?kladpolvku, kakao, kai. pln stravovn za podpory sttu fungovalo od 1. 12. 1950. Lka?sk prohldky byly jednou do roka, lka? kontroloval kvalitu jdla.Po?daly sebesdky, z vt?k?byly zakoupenyhra?ky, za?zen apostupn? se rozi?ovala avybavovala zahrada.

Pat?me m?stu Prose?

Z?ejm?v roce 1958 MNV Prose? tuto budovu zakoupil a od dubna 1959 do listopadu 1962 probhala p?estavba do dnen podoby. Provoz ve dvou t?dch byl zahjen k 7. 12. 1962, od7.10. 1963 fungovala polojeselsk t?da (11 d?t), od t doby m?la kolkat?i t?dy. 1. 4. 1980 byla otev?ena nov M (nedaleko Z),co znamenalo odliv d?t a ve star budov? zbyly jen dv?t?dy.

Nov M byla zruena v roce 1991 ado p?vodn budovy se vrtily t?i t?dy. D?ti bylyrozd?leny podle v?ku, po roce 1989 byly t?dy smen. Nyn mme t?i t?dy. Jedna t?da p?edkoln a dv? t?dy pro mlad d?ti.

Od 1. 7. 2015 byla M slou?ena se Z Prose?. Nov nzev koly je Zkladn kola a mate?sk kola Prose?.