Stravování dětí

Celodenní stravování se připravuje v naší školní budově. Máme vypracovaný systém kritických bodů HCPP, který je zaveden ve všech stravovacích zařízeních včetně mateřských škol.

Velkou pozornost věnujeme nejen dodržování zdravých technologických postupů při přípravě pokrmů a nápojů, ale také skladbě jídelníčku. Dbáme na to, aby byl dostatečně pestrý a splňoval všechny náležitosti. Kuchařky sestavují jídelníček dle zásad zdravé výživy a obohacují ho o nové recepty.

   Snažíme se vycházet vstříc dětem s individuálními stravovacími potřebami (diety doporučené lékařem).

Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.

8.30 - 8.45 hod.        dopolední svačina

11.30 - 12.15 hod.     oběd

14.00 hod.                odpolední svačina

Děti se stravují přímo ve třídách, kde je vedeme k samostatnosti a sebeobsluze při stolování a úklidu použitého nádobí. Děti nikdy do jídla ani pití nenutíme, ale snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.

Daná pravidla, která jsme společně s dětmi vytvářeli, se snažíme dodržovat a děti k nim vedeme ve všech třídách (slušné stolování, bezpečnost).

Dětem je zajištěn v průběhu celého dne v MŠ dostatečný pitný režim ve formě čaje a vitamínových nápojů.

Alergeny ve školních jídelnách

Povinnost poskytování informací o potravinách spotřebitelům vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které nabývá účinnosti dne 13. prosince 2014. Dále je zde platná vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů – dle § 8, odst. 10.

Školní jídelna má od 13. 12. 2014 povinnost informovat strávníka o tom, zda se v nabízené potravině nebo pokrmu vyskytují látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost, jejichž seznam je uveden v Nařízení EU č. 1169/2011 - jedná se o 14 vybraných alergenů. Každý strávník si musí tyto látky nebo produkty hlídat sám. Jídelna má pouze funkci informační stejně tak, jako každý jiný výrobce potravin a pokrmů. Jídelna může poskytnout informace písemně, elektronicky nebo ústně.

Bude se jednat pouze o zajištění informovanosti strávníků, nikoli o povinnost zajistit dietní stravování odpovídající individuálním dietním požadavkům.

Každý strávník musí mít možnost se dozvědět, zda se v potravině či v pokrmu nachází alergeny, před vydáním pokrmu, tj. při objednávání. Přítomnost alergenu v pokrmu a nápoji na jídelním lístku bude označena číslem. Čísla alergenů budou umístěna vedle jídelního lístku.

scr_pl