Chyba
  • XML Parsing Error at 1:115. Error 9: Invalid character

Celodenn stravovn se p?ipravuje v na koln budov?. Mme vypracovan systm kritickch bod? HCPP, kter je zaveden ve vech stravovacch za?zench v?etn? mate?skch kol.

Velkou pozornost v?nujeme nejen dodrovn zdravch technologickch postup? p?i p?prav? pokrm? a npoj?, ale tak skladb? jdeln?ku. Dbme na to, aby byl dostate?n? pestr a spl?oval vechny nleitosti. Kucha?ky sestavuj jdeln?ek dle zsad zdrav vivy a obohacuj ho o nov recepty.

Sname se vychzet vst?c d?tem s individulnmi stravovacmi pot?ebami (diety doporu?en lka?em).

Mezi jednotlivmi pokrmy jsou dodrovny vhodn intervaly.

8.30 - 8.45 hod. dopoledn sva?ina

11.30 - 12.15 hod. ob?d

14.00 hod. odpoledn sva?ina

D?ti se stravuj p?mo ve t?dch, kde je vedeme k samostatnosti a sebeobsluze p?i stolovn a klidu pouitho ndob. D?ti nikdy do jdla ani pit nenutme, ale sname se, aby ve alespo? ochutnaly a nau?ily se tak zdravmu stravovn.

Dan pravidla, kter jsme spole?n? s d?tmi vytv?eli, se sname dodrovat a d?ti k nim vedeme ve vech t?dch (slun stolovn, bezpe?nost).

D?tem je zajit?n v pr?b?hu celho dne v M dostate?n pitn reim ve form? ?aje a vitamnovch npoj?.

Alergeny ve kolnch jdelnch

Povinnost poskytovn informac o potravinch spot?ebitel?m vyplv z Na?zen Evropskho parlamentu a Rady EU ?. 1169/2011 o poskytovn informac o potravinch spot?ebitel?m, kter nabv ?innosti dne 13. prosince 2014. Dle je zde platn vyhlka ?. 113/2005 Sb., o zp?sobu ozna?ovn potravin a tabkovch vrobk?, ve zn?n pozd?jch p?edpis? dle 8, odst. 10.

koln jdelna m od 13. 12. 2014 povinnost informovat strvnka o tom, zda se v nabzen potravin? nebo pokrmu vyskytuj ltky nebo produkty vyvolvajc alergie nebo nesnenlivost, jejich seznam je uveden v Na?zen EU ?. 1169/2011 - jedn se o 14 vybranch alergen?. Kad strvnk si mus tyto ltky nebo produkty hldat sm. Jdelna m pouze funkci informa?n stejn? tak, jako kad jin vrobce potravin a pokrm?. Jdelna m?e poskytnout informace psemn?, elektronicky nebo stn?.

Bude se jednat pouze o zajit?n informovanosti strvnk?, nikoli o povinnost zajistit dietn stravovn odpovdajc individulnm dietnm poadavk?m.

Kad strvnk mus mt monost se dozv?d?t, zda se v potravin? ?i v pokrmu nachz alergeny, p?ed vydnm pokrmu, tj. p?i objednvn. P?tomnost alergenu v pokrmu a npoji na jdelnm lstku bude ozna?ena ?slem. ?sla alergen? budou umst?na vedle jdelnho lstku.

scr_pl