Pond?l - ptek: celodenn provoz 6.15 - 16.00 hod.

 • d?ti p?ichzej do M 6.15 - 8.00 hod.
 • d?ti odchzej z M - po ob?d? 12.15 - 12.30 hod
  - po span 14.20 - 16.00 hod.
Pedagogi?t pracovnciodpovdaj za d?ti od doby, kdy dt? p?evezmou od rodi?? nebo jimi pov??ench zstupc? a do doby, kdy je op?t rodi??m nebo zstupc?m p?edaj.

JE NUTN, ABY SI RODI?E SV D?TI VYZVEDVALI V?AS

Reim dne

 • 6:15 - 8:00 - p?chod do M

- p?ivtn, rozhovor s dt?tem
- nabdnut ?innost u?itelkou,
- spontnn hra, individuln p?e

 • 8:00 - 8:45 - t?lovchovn chvilka, hygiena, sva?ina
 • 8:45 - 9:30 - dopoledn blok ?innost dle TVP
 • 9:30 - 11:30 - osobn hygiena, p?prava na pobyt venku, pobyt venku (pop?. jin nhradn ?innost)
 • 11:30 - 12:00 - hygiena, ob?d
 • 12:00 - 12:30 - hygiena, ?etba p?ed odpolednm odpo?inkem
 • 12:30 - 14:00 - odpoledn odpo?inek
 • 14:00 - 14:30 - hygiena, sva?ina
 • 14:30 - 16:00 - odpoledn zjmov ?innosti


Odvd?n d?t

P?edat dt? pov??en osob? lze jen na zklad? psemnho pov??en, kter zkonn zstupci dt?te vypln na za?tku kolnho roku.

 • platnost je jeden koln rok
 • b?hem roku lze dopl?ovat

Omlouvn nep?tomnosti dt?te

 • OSOBN? - na tent den nejpozd?ji do 7:30 hod. u?iteli ve t?d?
 • ELEKTRONICKY - na tent den nejpozd?ji do 7:30 hod., na nsledujc dny kdykoliv v pr?b?hu dne
 • TELEFONICKY na tent den nejpozd?ji do 7:30 hod., na nsledujc dny kdykoliv v pr?b?hu dne
Rodi?e p?edvaj dt? do M zdrav.Vyskytne-li se u dt?te infek?n onemocn?n, rodi?e tuto skute?nost neprodlen? ohls mate?sk kole. Zaml?ovn zdravotnho stavu dt?te bude povaovno za naruovn ?du koly.

P?i p?znacch onemocn?n dt?te v dob? pobytu v M (teplota, zvracen, bolesti b?icha) jsou rodi?e telefonicky informovni a vyzvni k zajit?n dal zdravotn p?e o dt?.

Organiza?n informace

dme rodi?e:

Nedvejte d?tem do M cenn v?ci /prstnky, ?etzky, penze, nezajit?n nunice,.../ zd?vodu bezpe?nosti d?t, ale i mon ztrty cennost. Za jejich ztrtu nem?eme ru?it.

Nedoporu?ujeme ani noen hra?ek do M /netk se malch d?t, kter se na kolku adaptuj/.

Na oslavy svtk? a narozenin nedvejte d?tem tvrd bonbny /pouze elatinov/.

Dodrujte a nep?ekra?ujte pracovn dobu M, vo?te d?ti do kolky zdrav a p?edvejte je osobn? pedagogickm pracovnk?m v jednotlivch t?dch.

P?i ob?d? prosm nevstupujte do t?d, dejte d?tem ?as na jdlo i nsledn vy?it?n zub?, u?itel/ka Vm dt? p?ed.

Sledujte vechny informace na nst?nkch v atnch a ve vestibulu ?i na webovch strnkch kolky.

Hlaste ve t?dch veker zm?ny - nap?. telefonnho ?sla, zam?stnavatele atd.

Dodrujte termny placen stravnho a platy za vzd?lvn.

Dbejte na p?im??en oble?en d?t dle ro?nho obdob /plt?nka, holnky, la, rukavice,...v letnm obdob pokrvka hlavy apod./

Nevo?te do prostor mate?sk koly dn zv?ata.

Vznikl problmy ve t?d? ?ete s u?iteli, p?padn? s vedouc u?itelkou ihned.

Stnosti, oznmen a podn?ty k prci M podvejte u vedouc u?itelky M, kter je vy?d ?i postoup dalmu ?een. Na chodb? ve vestibulu hlavn budovy M je mon vyut i schrnky d?v?ry.

P?ezouvn! Rodi?e maj monost mt u svho dt?te v atn? vlastn nvleky ?i p?ez?vky.

koln vzd?lvac program" a T?dn vzd?lvac programy" jsou k nahldnut ve t?dch.


Co pot?ebuj d?ti v M

p?ez?vky ozna?en jmnem/ ne zavazovac, ne pantofle/

h?ebnek / s drkou v rukojeti na zav?en/

kart?ek na zuby

pyamo / podepsan/

plt?nka /podepsan, ne detnk/

nhradn oble?en pro mokr p?hody / do atn sk?nky/