Po vyda?en p?edvno?n besdce se ve Slun?kov t?d? konaly dlny s rodi?i. D?ti m?ly monost zasednout ke stole?k?m s p?edlohami nejr?zn?jch zimnch motiv? k tvo?en.

U prvnho stole?ku se na n? smly vo?av pomeran?e, kter doslova vybzely k ozdoben. Sta?ilo jen ovzat stuhou, naho?e ud?lat mali, p?ipchnout pr h?eb?k? se smrkovou v?tvi?kou pro zvrazn?n v?n? a ozdoby byly hned na sv?t?.

Nezapomn?li jsme ani na ?erty, kte? ns p?ed nedvnem navtvili a ani na Mikule, tomu jsme dolepili sn?hov? bl vousy sahajc skoro a na zem.

Dal nabdkou pro d?ti byl barevn zvone?ek s ?okoldovm penzkem uvnit?.

Nejlkav?jm se vak stala vroba jeka z jablka, ktermu d?ti p?ipichovaly bodlinky s nejr?zn?jmi laskominami, jako jsou hrozinky a gumov medvdci. Jee?k?m to nramn? sluelo! A d?ti? Ty m?ly p?epln?n b?ka, jak tajn? ochutnvaly.

Vem to lo p?kn? od ruky. Nakonec si d?ti sv vrobky odnesly dom?, aby m?ly p?es svtky p?jemnou vzpomnku na jejich Slun?kovou koli?ku.