Slun?kov t?da se 29. 11. 2012 zm?nila na fotoatelir. Pro velk zjem rodi?? (43) byl vytvo?en ?asov harmonogram, kter za?nal odpoledne a kon?il a nave?er. Rodi?e postupn? p?ichzeli se svmi d?tmi na fotografovn. Pro mnoh bylo foto p?edem plnovanm drkem pro svoje blzk k Vnoc?m. Ta radost p?i prosincovm p?edvn fotek!

Kad m?l osobn prostor a klid na focen, p?ichzely i cel rodiny. Na vb?r byly nejen r?zn rme?ky a pozad fotek, ale t?eba i kalend?e s fotem.

Ve t?d? zn?ly koledy a vechno dopl?ovala p?edvno?n vzdoba. Promylen byly ihrac koutky v atn? pro p?pad mal chvle ?ekn... To ve p?isp?lo ke klidu a hladkmu pr?b?hu cel akce.

D?kuji rodi??m, d?tem, pan fotografce Rezlerov, p. u?. Brtounov - vichni se podleli na sp?nm fotografovn. V??m, e Vs op?t ve "Slun?kch" p?ivtm na dalm focen v jarnch m?scch.

Slun?kov sm?vy nejen na fotkch, ale v celm novm roce p?eje za M

Dana Markov - ?editelka