Aktivn rodi?eorganizovali burzy a vstavy. Z vt?ku vznikl fond aktivnch rodi??. Finan?n prost?edkyzskan zakc byly pouity na:

 1. vno?n bal?ek pro u?itele
 2. uspo?dn ?arod?jnho dne
 3. uskute?n?n Bubenickch dlen
 4. zakoupen tri?ek pro budouc prv?ky
 5. zakoupen drkovch bal?k? pro odchzejc u?itele

AKCE V ROCE 2010

 • podzimn burza 18. - 21. 10. 2010
 • vno?n vstava 12. - 15. 12. 2010

Podzimn burza

Podzimn burza prob?hla v p?zem budovy M. Nejen rodi?e d?t, kter navt?vuj M vProse?i, ale i vichni ostatn m?li monost prodat p?ebyte?n oble?en, ze kterho ji d?ti odrostly, ale tak hra?ky a sportovn pot?eby. Zrove? si mohli ze shromd?nch v?c koupit to, co pro svoje d?ti pot?ebovali. Akce se vyda?ila asplnila sv?j ?el.

Vno?n vstava

Vno?n vstava byla instalovna vprostorch M. Vystavovaly se a kprodeji nabzely r?zn vno?n ozdoby, h?kovan vno?n vrobky, adventn v?nce, maminkami vyroben vno?n ozdoby, pern?ky a vno?n cukrov, kter si nvt?vnci vstavy mohli ochutnat a odnst si dom?irecept. Kprodeji nabdly vlastnoru?n? vyroben and?l?ky i samy d?ti zM.

AKCE V ROCE 2011

 • jarn burza 21. - 24. 3. 2011
 • ?arod?jn den vM 28. 4. 2011
 • nkup pernkovch srd?ek 4. 6. 2011
 • Bubenick dlny 13. 6. 2011
 • nkup tri?ek pro budouc prv??ky

Jarn burza

Protoe byla podzimn burza sp?n a rodi?e ji ocenili, rozhodlo se SR pro uspo?dn burzy jarn. Kd?tskmu oble?en, hra?km a sportovnm pot?ebm p?ibylo vnabdce oble?en pro t?hotn. Jarn burza se vyda?ila tak a p?inesla i dobr finan?n zisk.

?arod?jn den

?arod?jn den prob?hl na zahrad? M. Vstupenkou pro d?ti byly vlastnoru?n? vyroben ndhern klobou?ky. Na za?tku si mohly d?ti nechat vytetovat t?pytivm lakem r?zn obrzky a nechat si namalovat obli?ej specilnmi barvami. ?ekalo na n? n?kolik sout?nch stanovi?, na kterch byly po spln?n kolu odm?n?ny drkem. Vyrb?la se plaidla, tapouily d?ti na odhn?n ?arod?jnice, kter se objevila hned po ukon?en sout?. Na zv?r se opkaly bu?tky. Samoz?ejm?, e se tak fotilo - fotografie si m?ete prohldnout na http://rodiceprosec.rajce.idnes.cz.

Pernkov srd?ka

D?ti z M vyrazily 4. 6. 2011 na vlet do Litomyle, kde navtvily zmek a podvaly se tak do klternch zahrad. Sdruen zakoupilo d?tem drek - pernkov srd?ka pro radost. Vlet se vyda?il, po?as p?lo a d?ti byly spokojen.

Bubenick dlny

M navtvil hudebnk - bubenk. Ssebou na ukzku p?ivezl r?zn druhy bubn?, na kterch si mohly d?ti zabubnovat vr?znch rytmech. Do bubenick produkce se schut zapojily, naden? spolupracovaly a dob?e se bavily.

Tri?ka pro budouc prv?ky (20ks)

N?kte? ?lenov vboru a maminky p?ipravili p?ekvapen pro budouc prv??ky - zelen tri?ka sobrzkem. Pro pan u?itelky byla tak p?ipravena tri?ka, kter si mohly na pamtku zakoupit.

VProse?i dne 15. srpna 2011Zpracovala jednatelka vboru

Michaela Bernkov