?et

 • koln a stravn se plat dohromady v jedn spole?n platb? pouze p?evodem na ?et.
 • ?slo ?tu: 271361238/0300
 • Platby na p?slun m?sc mus bt uhrazeny do 20. dne p?edchozho m?sce.
 • Variabiln symbol platby je DDMMRRRR, kde DD je den narozen, MM je m?sc narozen a RRRR je rok narozen (nap?. dt? narozen 24. 3. 2012 bude mt variabiln symbol 24032012).

plata za p?edkoln vzd?lvn

 • 300 K? m?s?n?
 • 150 K? m?s?n? v p?pad?, e dt? nastoup do M pozd?ji ne 1. z? (nap?. dt? nastoup do M a 5. listopadu, proto za z? a ?jen plat 150 K? m?s?n?, a od listopadu plat ji 300 K? m?s?n?).
 • 150 K? m?s?n? za ?ervenec a srpen.
 • Vzd?lvn v p?edkolnm ro?nku mate?sk koly se poskytuje bezplatn? (dt? m nrok pouze na 1 bezplatn koln rok).
 • Vjimku z placen kolnho je nutn zadat a d?vody doloit p?slunm potvrzenm.
 • plata za p?edkoln vzd?lvn je platba, kter je pro rodi?e povinn, je nedlnou sou?st rozpo?tu mate?sk koly. Opakovan neuhrazen tto platby v mate?sk kole je povaovno za zvan poruen provozu mate?sk koly a v kone?nm d?sledku m?e bt d?vodem pro ukon?en dochzky dt?te do mate?sk koly (zkon 561/2004 Sb., kolsk zkon, 35, odst. 1 d).

plata za stravovn v M

Celodenn stravovn (p?esndvka, ob?d, sva?ina)

 • 34 K? / den d?ti od 2 do 6 let
 • 36 K? / den d?ti od 7 let

Polodenn stravovn (p?esndvka, ob?d):

 • 26 K? / den d?ti od 2 do 6 let
 • 28 K? / den d?ti od 7 let

Poznmky a p?klady:

 • Pokud dt? doshne v p?slunm kolnm roce v?k 7 let, posuzuje se dle poloky sedmilet dt?".
 • P?edkoln d?ti plat m?s?n zlohy ve vi 680 K? (p?i celodennm stravovn), 520 K? (bez odpolednch sva?in).
 • Ostatn mlad d?ti plat m?s?n zlohy ve vi 980 K? (680,- celodenn stravn + 300,- koln), nebo ve vi 820 K? (520,- polodenn stravn + 300,- koln).
 • D?ti sedmilet a star (s odloenou koln dochzkou) plat m?s?n zlohy ve vi 1020 K? (720,- celodenn stravn + 300,- koln), nebo ve vi 860 K? (560,- polodenn stravn + 300,- koln).

Platby stravn a koln