Informace pro rodi?e

Zkladn informace maj za cl usnadnit rodi??m d?t orientovat se vpodmnkch na mate?sk koly a stanovit zkladn pravidla vzjemn spoluprce.

Provoz M

Mate?sk kola je otev?ena denn? od pond?l do ptku od 6.15 do 16.00 hod. Provoz je v dob? przdnin omezen, zle na po?tu p?ihlench d?t.

Zpis do M

P?ijmn d?t do mate?sk koly na nsledujc koln rok probh v souladu s rozhodnutm z?izovatele, zpravidla v pr?b?hu dubna danho roku.

Spoluprce s rodi?i

Rodi?e se zajmaj o prci kolky, podl se na nm?tech pro r?zn ?innosti a akce.

Ke staen

Nabzme Vm ke staen dokumenty M a fotografie z naich akc. Dosud byla nabdka ansledn zpracovvn fotografi zaji?ovno mate?skou kolou. Nyn mte monost si fotografie sami stahovat z webu a nechat si je zpracovat Vmi vybranou fotolaborato? podle Vaich poadavk?.

Odhlaovn d?t

Abyste mohli odhlaovat Vae dt? ze kolky pomoc roz?en "Odhlaovn d?t", je t?eba, aby Vm odpov?dn osoba vytvo?ila ?et v redak?nm systmu webu. Ovytvo?en ?tu podejte prost?ednictvm e-mailu.

Aktuality

Aktuln informace k akcm a ?innostem d?t a k provozu kolky najdete nejenna naich webovch strnkch, ale k dispozici Vm budou i nadle na nst?nkch kolky.